Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van BISHARP B.V. ‐kvk 82265232‐       

(PDF – Bisharp – Algemene voorwaarden 2023)

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
(overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Bisharp BV (hierna ’Bisharp’) en
opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband
staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van
opdrachtgever wordt door Bisharp uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van Bisharp
en de voor Bisharp werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel
7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bisharp.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst
2.1. Een aanbieding (of prijsopgave) van Bisharp bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging
tot het plaatsen van een opdracht. Bisharp is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden
te weigeren c.q. niet uit te voeren.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand zodra Bisharp een order van opdrachtgever schriftelijk
aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien
Bisharp op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over
de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever Bisharp daarvoor te
betalen conform de dan bij Bisharp geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod
van Bisharp aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen
geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig
Bisharp’s aanbod.

2.3. Alle opgaven door Bisharp zijn met zorg gedaan maar Bisharp kan er niet voor instaan dat zich
geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte voorbeelden van rapporten en data,
zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en diensten. Slechts bij ernstige
afwijkingen van de opgaven van Bisharp of van voorbeelden, kan ontbinding plaatsvinden.

2.4. Bisharp zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de
keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere
aansprakelijkheid van Bisharp voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien
Bisharp derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt
een dergelijk beding door Bisharp mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Bisharp
aanvaard.

3. Tarieven en Abonnementen
3.1. Alle prijzen van Bisharp zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders
aangegeven.

3.2. Indien een abonnement is overeengekomen, is de overeengekomen prijs steeds bij
vooruitbetaling van de betreffende abonnementsperiode op voorhand verschuldigd. Bij gebreke
van tijdige betaling mag Bisharp haar werkzaamheden opschorten waaronder begrepen het
opschorten van het gebruik en de toegankelijkheid van de door Bisharp ontwikkelde producten
zoals software en internet portal.

3.3. De abonnementsprijs wordt jaarlijks, steeds op 1 januari, geïndexeerd.

3.4. Voor zover de kostprijs van de overeengekomen producten en diensten tijdens de duur van de
opdracht aanmerkelijk stijgen, kan Bisharp deze extra kosten doorbelasten aan de
opdrachtgever. Indien deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van de
opdracht, kan de opdrachtgever de overeenkomst desgewenst ontbinden voor wat betreft de
eventueel resterende contractperiode onder verplichting het tot dan geleverde aan Bisharp te
voldoen tegen de daarvoor overeengekomen prijzen en tarieven. Deze mogelijkheid tot
tussentijdse ontbinding geldt niet voor de indexering op grond van artikel 3.3.

4. Duur van de overeenkomst en opzegging
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de opdracht vermelde tijdsperiode. Na verloop
van die betreffende periode wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een zelfde
periode, zulks behoudens voorafgaande schriftelijke opzegging conform de opzeggingsvereisten
vermeld in de overeenkomst.

5. Gebruikslicentie ‐ toegang tot data opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever verkrijgt gedurende de looptijd van de overeenkomst een gebruiksrecht op de
door Bisharp ter beschikking gestelde softwareapplicaties en/of de door Bisharp ontwikkelde
webportals.

5.2. Opdrachtgever dient Bisharp op eerste verzoek gedurende de loop van de overeenkomst
toegang te verlenen tot alle noodzakelijke (software)applicaties van opdrachtgever alsmede de
daarmee gegenereerde data die Bisharp noodzakelijk acht voor de volledige en correcte
uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden. De eventueel hieraan verbonden
kosten en risico’s zijn voor opdrachtgever. Het niet tijdig en/of volledig beschikbaar stellen van
het bovenstaande aan Bisharp, ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen
jegens Bisharp.

6. Leveringstermijn
6.1. Bisharp zal haar producten en diensten leveren binnen de door haar opgegeven
afleveringstermijn. De in de overeenkomst genoemde leveringstermijn is gebaseerd op de, op
dat moment, bekende gegevens en is mede afhankelijk van de door opdrachtgever te
verstrekken toegang en data als bedoeld in art 5.2. alsmede eventuele informatie van derden.
Bisharp zal de leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen doch deze zal nimmer, tenzij
uitdrukkelijk anders door partijen aangemerkt, als een fatale termijn kunnen worden
aangemerkt.

6.2. Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding.
Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de
overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de
overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd, na ingebrekestelling
bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden
of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

7. Betaling
7.1. Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan Bisharp plaats te
vinden of, in geval van een abonnement: voor de ingangsdatum van de betreffende
abonnementsperiode. De mogelijkheid tot verrekening door opdrachtgever wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Bisharp een machtiging geven
tot automatische incasso van de aan Bisharp verschuldigde betalingen.

7.2. Bij overschrijding van eerdere betalingstermijnen en/of enige twijfel omtrent de solvabiliteit van
opdrachtgever, is Bisharp gerechtigd te verlangen dat vooruitbetaling plaatsvindt, dan wel
zekerheid wordt verstrekt bij gebreke waarvan Bisharp gerechtigd is haar werkzaamheden met
onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van Bisharp op
betaling van hetgeen reeds geleverd is.

7.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling,
een rente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente ex art 6:119a BW.
Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend,
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het
verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Bisharp alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant
factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Bisharp aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten
van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

8. Retentierecht
8.1. Bisharp is bevoegd alle data die direct of indirect betrekking hebben op de opdracht, waaronder
begrepen de data die door of namens opdrachtgever aan Bisharp ter beschikking zijn gesteld
alsmede de door Bisharp gegenereerde rapporten en data‐analyse die in het kader van de
opdracht door haar zijn geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop
opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens Bisharp zal hebben
voldaan, vermeerderd met eventuele rente en kosten, zulks voor zover de door opdrachtgever
aangeleverde data op enigerlei wijze verder zijn bewerkt door Bisharp.

9. Opslag en verwerking van data
9.1. In het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden is Bisharp gerechtigd
de van haar opdrachtgever ontvangen data op te slaan en/of te beheren en/of te bewerken op
basis van geautomatiseerde digitale systemen, ‘in the cloud’ of op andere wijze, en zowel bij
Bisharp als bij door haar ingeschakelde derden.

9.2. Het is Bisharp, voor zover noodzakelijk of wenselijk voor de goede uitvoering van de door haar
te leveren diensten en producten in het algemeen en voor de opdrachtgever in het bijzonder,
toegestaan om de data van opdrachtgever te gebruiken voor verdere verwerking, analyse en
rapportages. Voor zover deze laatste ook voor derden zijn bedoeld zal de data van
opdrachtgever uitsluitend in geanonimiseerde vorm worden gebruikt.

9.3. Beschadiging of verlies van bij Bisharp of derden opgeslagen data van de opdrachtgever is voor
rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij Bisharp aantoonbaar te kort is geschoten in haar
verplichting tot zorgvuldige opslag. Bisharp wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor
aanspraken van derden ter zake.

10. Intellectuele eigendom
10.1. De intellectuele eigendomsrechten van hetgeen Bisharp voor opdrachtgever heeft vervaardigd
komen toe aan Bisharp tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks geldt
tevens voor producten en/of diensten die voortbouwen op een ontwerp waarop intellectuele
eigendomsrechten van opdrachtgever rusten.

10.2. Indien Bisharp producten en/of diensten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht
van opdrachtgever op basis van een ontwerp c.q. (software) product dat niet van Bisharp
afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever Bisharp ter zake van alle inbreuken met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.3. Alle door Bisharp verstrekte stukken zoals rapporten, analyses, adviezen e.d. zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande
toestemming van Bisharp worden verveelvoudigd c.q. openbaar gemaakt of ter kennis aan
derden worden gebracht tenzij daartoe voor opdrachtgever een wettelijke verplichting bestaat.

11. Persoonsgegevens en AVG
11.1. De in het kader van de opdracht verkregen persoonsgegevens worden door Bisharp gebruikt ten
behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden.

11.2. Opdrachtgever geeft ‐door het aangaan van een overeenkomst met Bisharp‐ toestemming aan
Bisharp om de door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van
de uitvoering van de overeenkomst, dan wel om ‐op verzoek van opdrachtgever‐ vóór het
aangaan van een overeenkomst met Bisharp, maatregelen te nemen. Deze persoonsgegevens
zijn slechts toegankelijk voor Bisharp en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Bisharp hiertoe
krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Nadere informatie omtrent de
(privacygevoelige) gegevens die Bisharp verzamelt ten behoeve van haar werkzaamheden is te
vinden op de Privacyverklaring op de website van Bisharp. Opdrachtgever vrijwaart Bisharp voor
claims van derden ter zake.

12. Reclames
12.1. Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken
redelijkerwijs geconstateerd konden worden, althans binnen 14 dagen na het beëindigen van
het betreffende onderdeel van de opdracht, schriftelijk aan Bisharp te worden meegedeeld.
Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst
jegens Bisharp niet is nagekomen.

12.2. Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft Bisharp de keuze het gebrek te herstellen
dan wel het overeengekomene alsnog te leveren, hetzij een korting op de prijs te geven. Door
voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is Bisharp gekweten van haar
verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.

13. Overmacht
13.1 Indien Bisharp door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar
verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor
de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft
geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.

13.2. Onder overmacht van Bisharp wordt verstaan elke van de wil van Bisharp onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen
jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de
nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Bisharp kan worden verlangd. Onder
overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan
door hulppersonen die door of namens Bisharp zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar
werkzaamheden.

14. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid
14.1. De door Bisharp te leveren producten en diensten zijn gebaseerd op de door opdrachtgever
beschikbaar gestelde data. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het
verstrekken van complete en juiste data aan Bisharp. De daarop gebaseerde producten en
diensten van Bisharp zijn steeds bedoeld als indicatief, niet als leidend. De verantwoordelijkheid
voor het nemen van een daarop gebaseerde beslissing, blijft steeds rusten op opdrachtgever.
Opdrachtgever dient in dat kader ook andere (advies)bronnen aan te wenden om tot een
afgewogen beslissing te komen.

14.2. Bisharp is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden waaronder
begrepen gevolg(omzet)schade. Opdrachtgever dient Bisharp voor aanspraken van derden, uit
welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten
toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding
van Bisharp.

14.3. De aansprakelijkheid van Bisharp, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat zij in het betreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt
of, indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de
overeengekomen factuurprijs van de opdracht dan wel, in geval van een abonnement, de
abonnementsprijs over de periode waarin het schadeveroorzakende geval zich heeft
voorgedaan, zulks steeds met een maximum van € 5.000,‐‐.

15. Ontbinding
15.1. Bisharp is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk
te ontbinden ‐ naast de gevallen genoemd in de wet ‐ indien opdrachtgever de vrije beschikking
over zijn inkomen en vermogen geheel, of gedeeltelijk, verliest ongeacht of zulks geschiedt
krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van
enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet
het recht van Bisharp volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

16. Anti wervingsbeding
16.1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beëindiging
daarvan geen werknemers van Bisharp, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Bisharp, in dienst nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.

16.2. Onder werknemers worden in dit kader verstaan natuurlijke‐ en/of rechtspersonen die in het
kader van de door Bisharp ‐dan wel aan haar gelieerde ondernemingen‐ uitgevoerde
werkzaamheden zijn ingeschakeld tijdens de duur van de overeenkomst met opdrachtgever.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen
zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of
internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen
ter keuze van Bisharp worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Midden‐
Nederland, locatie Utrecht