Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en relaties. We zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstenverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

De volgende gegevens worden bewaard:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Logging van activiteiten op ons portaal

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die via onze website zijn verzameld worden nimmer gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bisharp geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Bisharp of haar website(s); (b) de rechten of bezittingen van Bisharp en haar website(s) te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Als u op een of andere andere manier persoonlijke gegevens verstrekt, deelt Bisharp deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de gevallen die hierboven zijn beschreven. Bisharp beschermt uw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in een beveiligd en gecertificeerd datacenter in Ierland.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. Bisharp draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website(s) die u bezoekt.

Beperkte Gebruiksvereisten en Google API Services User Data Policy

Bisharp verzamelt en verwerkt gegevens verkregen via Google API’s en zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het Google API Services User Data Policy, inclusief de beperkte gebruiksvereisten. Lees hier verder over Google API Services User Data Policy

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bisharp BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bisharp BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Bisharp BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Wijzigingen

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.